Statut

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) Skupština Udruge Društva za tehniku zavarivanja Slavonski Brod, na sjednici održanoj 20. svibnja 2015. godine, donijela je

 

 

STATUT

DRUŠTVA ZA TEHNIKU ZAVARIVANJA

SLAVONSKI BROD

 

I. Predmet

Članak 1.


Ovim Statutom uređuje se: naziv i sjedište Udruge Društva za tehniku zavarivanja Slavonski Brod (u daljem tekstu: UdrugaDTZ-a), zastupanje i predstavljanje, izgled pečata, područje djelovanja sukladno ciljevima, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi, gospodarske djelatnosti sukladno zakonu ako ih Udruga obavlja, način osiguranja javnosti djelovanja, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova, tijela, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora, prestanak postojanja Udruge, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i druga pitanja od značaja za rad, prijelazne i završne odredbe.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu a imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i na ženski rod.

 

II. Naziv i sjedište

Članak 2.


Udruga će djelovati pod nazivom DRUŠTVO ZA TEHNIKU ZAVARIVANJA, SLAVONSKI BROD.

Puni naziv udruge glasi: DRUŠTVO ZA TEHNIKU ZAVARIVANJA, SLAVONSKI BROD.

Skraćeni naziv Udruge je: DTZ Sl. Brod. U daljnjem tekstu: Udruga DTZ.

Sjedište Udruge je u Slavonskom Brodu, Trg Ivane Brlić Mažuranić 2.

 

III. Područje djelovanja

Članak 3.

Udruga djeluje na području Brodsko – posavske županije.

Područje djelovanja Udruge je obrazovanje, znanost i istraživanje. Djelatnost: znanost, stručni rad i istraživanje.

Razrada djelatnosti udruge: Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara; Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija; Ostale djelatnosti znanosti, stručnog rada i istraživanja.

 

IV. Zastupanje

Članak 4.

UdruguDTZ-a zastupa i predstavlja Predsjednik DTZ-a, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika ili po ovlaštenju Predsjednika jedan od članova Izvršnog odbora.

 

V. Izgled pečata

Članak 5.

UdrugaDTZ-a ima okrugli pečat promjera 30 mm u čijem središtu se nalazi broj 1955, što predstavlja godinu osnivanja Društva, a uz gornji rub ispisan je tekst: DRUŠTVO ZA TEHNIKU ZAVARIVANJA SLAV. BROD.

 

VI. Ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

 

Članak 6. 

UdrugaDTZ-a je osnovana u cilju zavarivanja i zavarivanja srodnih tehnika kroz čitav niz aktivnosti, međunarodni znanstveno-stručni skupovi, prezentacije suvremenih postupaka zavarivanja, izrada stručne literature.

 

Članak 7. 

Djelatnosti su:

–          okupljanje osoba zainteresiranih za tehniku zavarivanja i za društveni rad u DTZ-u,

–          organizacija znanstvenih i stručnih skupova,

–          pisanje i objavljivanje stručnih radova iz područja struke,

–          sudjelovanje u istraživanjima iz područja struke,

–          praćenje i predlaganje normi, standarda ili tehničkih propisa,

–          povezivanje s proizvodnim, stručnim, obrazovnim i društvenim organizacijama i institucijama u cilju proučavanja i prenošenja najnovijih dostignuća iz područja zavarivanja,

–          organizacija baze podataka iz područja zavarivanja,

–          učešće u radu HDTZ, Zagreb,

–          i druge djelatnosti od interesa za UdruguDTZ-a.

 

Članak 8. 

Rad UdrugeDTZ-a i njegovih tijela je javan, a javnost se osigurava javnim karakterom sjednica tijela Udruge i izvješćivanjem javnosti preko sredstava javnog priopćavanja.

 

VII. Način osiguravanja javnosti djelovanja

 

Članak 9. 

Rad UdrugeDTZ-a je javan, a javnost rada osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja UdrugeDTZ-a.

Svi članovi imaju pravo sudjelovati u radu udruge sukladno odredbama Statuta i Zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

 

Članak 10. 

Sjednice tijela UdrugeDTZ-a ne mogu se zatvoriti za javnost, osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnika i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisom te radi narušavanja javnog reda i mira i ograničenog kapaciteta prostora u kojem se sjednica održava.

 

VIII. Članovi

Članak 11. 

Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je UdrugaDTZ-a osnovana i odredbe ovog Statuta može postati njenim članom sukladno zakonu i Statutu. Pravna osoba ostvaruje članstvo putem svojeg ovlaštenog predstavnika.

 

Članak 12.

UdrugaDTZ-a vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB-u), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na zahtjev.

Članstvo u UdruziDTZ-a može biti redovno i počasno.

 

Članak 13. 

Fizička, ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom UdrugeDTZ-a podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji ga, dajući prethodno pozitivno, ili negativno mišljenje, prosljeđuje Skupštini radi donošenja odluke običnom većinom prisutnih članova UdrugeDTZ-a.

Redovni članovi plaćaju članarinu u iznosu koji odredi Skupština UdrugeDTZ-a, biraju i mogu biti birani u tijela UdrugeDTZ-a, imaju pravo biti informirani o radu UdrugeDTZ-a i imaju druga prava utvrđena Zakonom i Statutom.

 

Članak 14. 

Počasni član može biti fizička ili pravna osoba koja ima izuzetne zasluge u ostvarivanju zadataka UdrugeDTZ-a. Odluku o promoviranju počasnog člana donosi, na prijedlog UO, Skupština DTZ-a.

Počasni član nema pravo glasa na Skupštini, ne može sudjelovati u biranju tijela UdrugeDTZ-a niti može biti biran u ta tijela i ima pravo biti informiran o radu UdrugeDTZ-a.

 

Članak 15. 

Članstvo prestaje istupanjem, isključenjem radi nepoštivanja odredbi Statuta, ili neplaćanja članarine za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana donosi Skupština na način predviđen za primanje članova u UdruguDTZ-a.

Protiv odluke o isključenju dopuštena je žalba u roku od 15 dana, o kojoj odlučuje Skupština na sljedećem zasjedanju.

 

Članak 16. 

Članovi UdrugeDTZ-a ne plaćaju članarinu. Odluku o eventualnoj potrebi plaćanja članarine ili pristupnica UdrugeDTZ-a donosi UO UdrugeDTZ-a.

 

IX. Tijela Udruge DTZ-a

Članak 17. 

Tijela UdrugeDTZ-a su Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, zamjenik predsjednika i Tajnik.

 

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja UdrugomDTZ-a.

Skupštinu čine redoviti članovi UdrugeDTZ-a.

Skupština udruge:

–     usvaja Statut i njegove izmjene i dopune

–     bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje

–     bira i razrješava druga tijela udruge

–     odlučuje o povezivanju s drugim udrugama i statusnim promjenama

–     usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

–     usvaja godišnje financijsko izvješće

–     odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge

–     odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom te o pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela UdrugeDTZ-a.

 

Članak 19.

Skupština radi u sjednicama i donosi poslovnik o svojem radu. Sjednicom skupštine rukovodi i akte koje skupština donosi potpisuje predsjednik skupštine kojeg za svako pojedino zasjedanje biraju članovi, običnom većinom, tajnim glasanjem.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se jedan puta svake kalendarske godine, a izvanredne sjednice održavaju se prema potrebi.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor, ili najmanje 25% plus jedan član UdrugeDTZ-a o čemu dostavljaju pisane i vlastoručno potpisane izjave.

 

Članak 20.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja članova UdrugeDTZ-a plus jedan član.

Za donošenje valjanih odluka Skupštine potrebno je da za prihvaćanje odluke glasa polovina plus jedan na Skupštini prisutnih članova UdrugeDTZ-a ako Statutom nije drukčije određeno.

 

Članak 21.

Upravni odbor se sastoji od dva člana i predsjednika koje na pisani i obrazloženi prijedlog deset članova bira Skupština za razdoblje od četiri godine.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

–     su prekršili Zakon

–     postupaju suprotno odlukama Skupštine

–     izgube poslovnu sposobnost

–     podnesu ostavku.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika Upravnog odbora, do izbora novog, kao privremeni vršitelj dužnosti zamjenjuje ga najstariji član Upravnog odbora.

 

Članak 22.

Upravni odbor:

–     priprema nacrte akata Skupštine

–     saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red, priprema materijale za Skupštinu i izvršava njene odluke

–     vodi popis članova Udruge

–     obavlja druge poslove sukladno Zakonu i Statutu

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom svojih članova.

 

Članak 23.

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.
Predsjednik Udruge predsjedava Skupštini i Upravnom odboru.

Predsjedniku može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji je ovim Statutom predviđen za članove Upravnog odbora.

 

Članak 24.


Predsjednik u obnašanju svoje funkcije ima sljedeća prava i ovlaštenja:

–  zastupa i predstavlja Udrugu prema trećim osobama;

–  saziva i predsjedava redovnim sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;

–  daje neposredne smjernice tajniku Udruge oko pripremanja i izrade materijala za Skupštinu, Upravni odbor i druga radna tijela Udruge;

–   odgovoran je za svoj rad i izvršenje programa rada Skupštine;

–   obavlja i druge poslove i zadatke za koje ga ovlasti tijelo određeno ovim Statutom.

 

Članak 25.

Zamjenika predsjednika UdrugeDTZ-a bira Skupština UdrugeDTZ-a na mandat od četiri godine. Plan aktivnosti zamjenika predsjednika određuje se na sjednicama Upravnog odbora. Zamjenik predsjednika je član Upravnog odbora UdrugeDTZ-a.

 

Članak 26.

Zamjenik predsjednika u obnašanju svoje funkcije ima sljedeća prava i ovlaštenja:

–     zastupa Udrugu na temelju Statuta i drugih općih akata Udruge u odsutnosti Predsjednika;

–     sudjeluje u radu Upravnog odbora;

–     obavlja poslove Predsjednika u njegovu odsustvu;

–     pomaže Predsjedniku u upravljanju Udrugom;

–     savjetuje Predsjednika u vezi njegovih odluka;

–   suodgovoran je za izvršenje programa rada Skupštine.

 

Članak 27.


UdrugeDTZ-a ima tajnika kojeg bira Skupština na četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Uvjete za izbor tajnika te naknadu za obavljanje poslova tajnika određuje Upravni odbor.
Za svoj rad i djelovanje tajnik je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini.

Tajnik može podnijeti ostavku ili biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan iz razloga utvrđenih za opoziv članova Upravnog odbora ili iz drugih zakonom predviđenih razloga.

 

Članak 28.


Tajnik u obavljanju svoje dužnosti ima slijedeće obveze, ovlaštenja i odgovornosti:

–   izvršava odluke, zaključke i druge akte Skupštine, Upravnog odbora;

–   naredbodavac je za izvršenje financijskog plana i korištenje drugih sredstva u sklopu danih ovlaštenja;

–   zajedno s predsjednikom priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora;

–   suodgovoran je za izvršenje programa rada Udruge;

–   priprema i izrađuje materijale za tijela upravljanja i organizira aktivnosti koje pridonose razvitku inventivnog rada na području djelovanja Udruge;

–   vodi Registar članova;

–   obavlja i druge poslove i zadatke po ovlaštenju Skupštine i Upravnog odbora.

 

X. Izbor i opoziv likvidatora Udruge DTZ-a

 

Članak 29.

Likvidatora UdrugeDTZ-a bira i opoziva Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Likvidator je fizička ili pravna osoba koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

XI. Način stjecanja i raspolaganja imovinom

 

Članak 30.

Udruga pribavlja novčana sredstva iz donacija, poklona, financiranjem iz državnog proračuna i/ili proračuna regionalne i lokalne samouprave te iz drugih dopuštenih izvora i koristi ih za ostvarivanje svojih ciljeva, a o njihovoj raspodjeli odlučuje Upravni odbor.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti udruge članovi imaju pravo na naknadu koju odobrava Upravni odbor na temelju priloženih računa.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

XII. Sredstva Udruge DTZ-a i njihovo raspolaganje

 

Članak 31.

Sredstva koja su potrebna za rad Udruge DTZ-a ostvaruju se na jedan od slijedećih načina:

–          donacijama Holdinga ĐĐ i Društava unutar Holdinga ĐĐ,

–          prihodima ostvarenim drugim aktivnostima svojih članova,

–          donacijama firmi koje se bave aktivnostima u funkciji zavarivanja, trgovačka društva, zastupstva itd.,

–          članarinom, ako se plaća,

–          ostalim izvorima.

Financijsko poslovanje obavlja se u skladu sa zakonom i financijskim pravilima.
Osobe ovlaštene za potpisivanje financijskih dokumenata su: Predsjednik UdrugeDTZ-a i zamjenik predsjednika.

Članak 32.

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost. Sredstva prikupljena sukladno st.1. Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

Sredstvima upravljaju tijela Udruge utvrđena Statutom i odgovorna su za njihovo raspolaganje i korištenje. Sredstva služe i koriste se za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruge.

 

XIII. Nagrade i priznanja

 

Članak 33.


UdrugeDTZ-a može davati nagrade i priznanja svojim članovima, organizacijama i drugim zaslužnim pojedincima za ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka.

Kriterij za dodjelu nagrada, broj i vrstu nagrada i priznanja odrediti će se posebnim Pravilnikom kojega će donijeti Upravni odbor.

 

Članak 34.


Sredstva koja koristi UdrugeDTZ-a za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka ostvaruju se iz:
–  članskog doprinosa članova;
–  prihoda ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, a na temelju Programa rada;
–  donacija i poklona;

–  sredstava dobivenih od grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije,
–  drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Financijsko-materijalno poslovanje obavlja se sukladno zakonu i drugim propisima i aktima tijela Udruge.

Udruga za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

 

XIV. Statusne promjene

Članak 35. 

O statusnim promjenama UdrugeDTZ-a odlučuje Skupština većinom od ¾ svih članova UdrugeDTZ-a.

Pripajanje, ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

 

XV. Prestanak postojanja Udruge i postupak s imovinom

 

Članak 36.

UdrugaDTZ-a može prestati iz razloga utvrđenih Zakonom i odlukom Skupštine usvojenom od strane ¾ svih članova UdrugeDTZ-a.

U slučaju prestanka rada Udruge DTZ-a o imovini će odlučiti Skupština u skladu sa zakonom.

 

XVI. Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge DTZ-a

 

Članak 37. 

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u UdruziDTZ-a i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.

 

XVII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 38.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut UdrugeDTZ-a od 23. listopada 2010. godine.

Izmjene i dopune ovog Statuta obavit će se na jednak način i po postupku kako je Statut donesen.

 

Članak 39.


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Slavonski Brod, 20. svibnja 2015.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK UDRUGE:

                                                                                             

                                                                                              _______________________

                                                                                                  Božo Despotović, dipl.ing
Skip to content